Чадорче - 2

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Чадорче - ликовна игра

Цел - Да се поттикне способност правилно користење на цртачкиот материјал, ликовно изразување на претставите преку користење и разновиден материјал.