Изработка на макети

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Одбележување на 13 ти Ноември денот на градот Скопје со изработка на макети за знаменитостите во градот

Цел: Да се поттикне детската креативност и радост и задоволство од успешно завршената работа.