Градот Скопје - 3

Објект Пчелка 2

Воспитни групи од 2-6 години

Градот Скопје

Цел - Развивање фантазија, креативност истрајност кај децата низ конструктивна игра.