Мира ливчиња збира

Објект Буба Мара

Воспитна групаод 3-4 години

"Мира ливчиња збира" - стихови

Цел - Да се поттикне способност заучување стихови наизуст и ликовно изразување на претставите преку правилно користење на сликарскиот прибор.