Овошје

Објект Сонце

Воспитна група од 2-3 години

Овошје - математичка игра

Цел - Да се поттикне способност за споредување и класификација по боја.