Подари прегратка - 2

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Подари прегратка

Цел: Да се поттикне да нацрта, напише порака и да стекне самопочит кон другарчето.