Тиква

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

"Тиква" - ликовна игра - колаж

Цел - Да се поттикне интересот кон запознавање и користење на различни ликовни и останати материјали.