Сликање со балони

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Сликање со балони (ликовна игра)

Цел - Да се поттикне способноста за самостојно ликовни творење и да се оспособува за творештво при користење, комбинирање и истражување со различни ликовни и неликовни творечки материјал.