Подарок за моето другарче

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Подарок за моето другарче - моделирање

Цел: Да се поттикнува истрајноста во активности кои бараат повеќе внимание и поттикнување на радост и задоволство од успешно завршена работа.