Врсничко насилство, превенција и борба против трговија со деца

Работилница за родители на деца од 5-6 годишна возраст од сите објекти

Тема - "Врсничко насилство, превенција и борба против трговија со деца"

Реализација - Социјален работник, воспитувач

Цел - Поттикнување и вклучување на родителите во развојот на децата и заштита на децата и детските права во предучилишниот период.