Есенско дрво

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 3-4 години

Есенско дрво

Цел на активноста е да се поттикне, и да се развива движењето на доминантната дланка, со показалецот за конкретна цел.