Есенско венче

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Есенско венче

Цел: Да се оспособи за користење различни материјали, алатки, инструменти, предмети и други достапни ресурси за ликовно изразување на сопствените креативни идеи и чувства.