Боите на есенското дрво

Објект: Пчелка 2

Воспитна група од 5 - 6 години

Боите на есенското дрво

Цел: Да се оспособи детето за самостојно ликовно да се изразува.