Еже

Објект Сонце

Воспитна група од 4-5 години

Еже

Цел: Да се оспособат за одбирање на материјали од непосредната околина за ликовно изразување.