Полжавче

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Полжавче - ликовна игра

Цел - Да се поттикне интересот на детето кон цртањето и обликување на разни едноставни форми.