Чадорче

Објект Сонце

Воспитна група од 3-4 години

Ликовна игра Чадорче

Цел: Да се поттикнува детската креативност, творештво, користење различен ликовен и друг материјал.