Есенска кошничка

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

„Есенска кошничка“ - ликовна игра

Цел - Да се поттикне интересот на детето кон цртање и обликување.