Дедото и репата

Објект Лавче

Воспитни групи од 2-6 години

Дедото и репата "Испраќање на есента"

Цел - Да се оспособува детето за слушање, разбирање на приказни, поттикнување и развој на односите дете-возрасен, дете-дете.