Есенско шаренило

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Есенско шаренило

Цел - Да се поттикнува радост и задоволство од успешна завршена работа.