Посета на Детски културен центар

Објект Сонце
Воспитни групи од 5-6 години
Посета на Планетариум и Детски културен центар
Цел: Збогатување на детсите сознанија и поттикнување на детскиот интерес кон нови нешта.