Меѓународен ден на цивилното воздухопловство - 2

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Работилница со стручен работник - педагог Маргарита Ставрова и ликовен педагог Весна Петрушевска во соработка со воспитно загрижувачки тим.

Одбележување Меѓународен ден на цивилното воздухопловство

Цел - Да се запознаат децата со 7ми Декември Меѓународен ден на воздухопловството како и важноста на воздухопловниот сообраќај за луѓето.