Шарени форми

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Шарени форми

Цел - Да се поттикнат децата за користење на математиката во опкружувањето, и развивање на способноста за класификација според форма, боја, големина и вид.