Новогодишни честитки за моето непознато другарче - 2

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Предновогодишна работилница

„Новогодишни честитки за моето непознато другарче“

Реализатори Педагог Маргарита Ставрова и ликовен педагог Весна Петрушевска во соработка со воспитно-згрижувачки тим.

Цел - Развој на фина моторика, креативност и поттикнување позитивни емоции кај децата.