Погоди ја бојата

Објект Буба Мара 1

Возрасна група од 18-24 месеци

Погоди ја бојата

Цел - Воочување и препознавање бои, поттикнување внимание и концентрација кај децата.