Ја китиме елката - 2

Објект Сонце

Воспитна група од 3-4 години

Ја китиме елката

Цел: Да се поттикнува детето да ги развива радоста и задоволството од успешно завршената работа.