Елка

Објект: Пчелка 2

Воспитна група од 5 - 6 години

Елка - ликовна игра

Цел: Да се поттикне кон самостојно користење на ликовниот материјал и да се развива креативноста кај детето.