Мојот среќен дворец

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Мојот среќен дворец

Цел: да се охрабри за изразување на креативноста низ играта и развојот.