Математичка игра

Објект Сонце

Воспитна група од 2-3 години

Елка - математичка игра

Цел - Да се поттикне способност за класификација и серијација на предмети со еден предзнак (боја)