Новогодишен базар

Објект Лавче

Воспитни групи од 2-6 години

"Новогодишен базар" во соработка со воспитувачи, негуватели, родители и деца

Голема благодарност до родителите за прекрасната соработка!

Цел: Да се поттикнува детето да учествува и да соработува во активности изработени заедно со родителите, да се истакне љубовта и задоволството од сработеното дело.