Новогодишен базар

Објект Пчелка 1

Воспитни групи од 2 до 6 години

"Новогодишен базар" во соработка со воспитувачи, негователи, родители и деца

Голема благодарност за прекрасната соработка