Зима

Објект Буба Мара

Воспитни групи од 3-5 години

Зима - песна

Цел - Да се поттикне способност за заучување на текстот и мелодијата на песната како и негување навика за умерено воедначено хорово и индивидуално пеење.

Поттикнување способност за ликовно изразување преку користење на различни материјали и развој на естетско чувство кај децата.