Снешко

Објект Сонце

Воспитна група од 3-4 години

Снешко - ликовно, изработка

Цел - Да се јакне ситната мускулатура на прстите и дланката, креативност во ликовно творештво.