Снешко

Објект: Пчелка 2

Воспитна група од 5 - 6 години

Снешко - ликовна игра

Цел: Да се усоврши координација за држење на ножички со едната рака и сечење хартија.