Чизмички

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Чизмички

Цел - да се поттикне да ги користи и зајакнува дланките.