Групирање на предметите по боја

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Групирање на предметите по боја (математичка игра)

Цел - Да се оспособува за воочување и споредување на разликите кај предметите и да се поттикнува кон користење на математичките поими во опкружувањето.