Топла облека

Објект Сонце

Воспитна група од 3-4 години

Топла облека

Цел - Да се поттикнува детската креативност и стекнување сознанија за топла облека во зима.