Снешко

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Снешко (ликовна активност)

Цел: Детето да научи правилно да ги држи ножичките и да сече по зададена линија.