Снегулки

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 3-4 години

Активност: Снегулки

Цел: Да се развиваат способности за воочување на разлики.