Бојата на моите очи

Објект: Пчелка 2

Воспитна група од 5- 6 години

Бојата на моите очи - ликовна игра

Цел: Да се усоврши координација за држење на телото со едната рака и сечење хартија и да се развива детската креативност.