Завршен проект - 1

Објект "Лавче"

Воспитна група од 4-6 години

Проектот е завршен со денешната последна четврта работилница "Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло"

Во соработка со Суниленс, воспитно-згрижувачкиот кадар, педагогот на градинката и ликовниот педагог.

Цел: Да се поттикне еколошката свест кај децата, свесноста за сопствената улога во поддршката за опстанок на природата.

Децата уште од најмала возраст да научат дека отпадното масло за јадење од домаќинствата треба да се собира и рециклира, а не да се истура насекаде.