Движење по такт на музика

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

Соработка со педагог

„Движење по такт на музика“ подвижна физичка игра

Цел: Да се охрабрува детето и да развива способност да се движи непречено во просторот по такт на музиката.