Се дружиме со животните

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Соработка со психолог

Се дружиме со животните

Цел - Продлабочување на веќе стекнатите знаења кај децата за животните низ приказна, поттикнување слушно внимание, именување, ономатопеја, препознавање, развивање показен гест, имитација на движења со песнички за животните.