Прескокни го јажето

Објект Сонце

Воспитна група од 3-4 години

Прескокни го јажето - подвижна игра

Цел - Да се потикнува детето да прескокнува препреки.