Животни од нашиот двор

Објект Пчелка 2

Возрасна група од 18 - 24 месеци

Животни од нашиот двор

Цел: Запознавање со домашни животни и користа од нив.