Да му помогнам на животното - 2

Објект Сонце

Воспитна група од 2-3 години

Да му помогнам на животното - моторичка игра

Цел - Да се поттикне да ги користи дланките и прстите за конкретна цел.