Лисица

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Лисица - ликовна игра

Цел - Да се поттикне интересот кон обликување на посложени форми на животни (лисица) користејки различен ликовен материјал и разни форми на ликовмо изразување.