Учество на XI Научна стручна конференција

ЈУДГ „Буба Мара“ зема учество на XI Научна стручна конференција од меѓународен карактер, Неум 2023 со труд насловен:

„Начини и стратегии за градење партнерски однос во нашето големо семејство - градинка“

Балкански сојуз на воспитувачи