Читањето е супер моќ

Филозофскиот факултет, Институт за педагогија при УКИМ и издавачката куќа “Арс Ламина” одржаа обука на тема “ЧИТАЊЕТО Е СУПЕР МОЌ”, со цел развивање на читачките способности и вештини кај учениците. На обуката присуствуваше стручниот и воспитниот тим на нашата градинка.
Обуката ја реализираа: Проф. Д-р Јасмина Делчева – Диздаревиќ, Проф. Д-р Анета Баракоска, Проф. Д-р Елизабета Томевска – Илиевска и група практичари.
Обуката имаше цел да ни укаже дека читањето има супермоќ уште од најраната возраст кај децата, како и во текот на нивното воспитание и образование во училиштата.
Бидете пример за вашите деца и читајте им. На тој начин тие ја развиваат својата детска фантазија и навлегуваат во светот на убавиот пишан збор.
27 – 28  Мај, 2019 година