16.11.2023 Меѓународен ден на толеранција

Толеранцијата се учи!
Толеранцијата се учи најчесто по модел, гледајќи некој друг кој има развиено толерантни облици на однесување, па затоа е важно уште од најрана возраст да се биде добар пример на детето.
Прв учител на толеранцијата е семејството. Детето учи од своите родители и учи од својата околина. Кога детето ќе тргне во училиште, важно е да се развива и поттикнува да ги почитува другите.
Важно е децата да бидат вклучени во активности насочени кон прифаќање на различностите и взаемно дружење.
Корисно е на децата на наједноставeн начин да им се појасни поимот на различностите.
На пример, ако е некој различен од другиот по боја на коса или слично, дали тоа значи дека е поубав од другиот?
Децата потребно е да ја прифатат различноста како вредност, за подоцна можат да ги уважат и другите луѓе.