Меморандум за соработка помеѓу ЈУДГ “Буба Мара” и ПОУ “Д-р Златан Стремац”

На ден 08.04.2019 година потпишан е Меморандум за соработка помеѓу ЈУДГ “Буба Мара”, директор Елена Устамитова и ПОУ “Д-р Златан Стремац”, директор Марија Делетиќ, со цел успешна реализација на заеднички проекти во областа на поддршка и поттикнување на јавната свест за инклузија на деца со пречки во развојот и нивните семејства.

Во чест на соработката го одбележавме “Денот на здравјето”, 07.03.2019 година, со наставници по јога вежби и децата од групите од 5-6 години заедно со воспитно-згрижувачкиот и стручниот тим на градинката.